Przeczytaj regulamin

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

1. Właściciel i przedmiot – Centro Vacanze Isuledda zarządzany jest przez spółkę Baia Camping Village srl, z siedzibą Salò (BS), p.zza Vittorio Emanuele II nr 31, włoski nr identyfikacji podatkowej i płatnika VAT 03065190989, w dalszej części „BCV”. Wyżej wskazana spółka świadczy na rzecz swych klientów usługę pobytu, zgodnie z lokalnymi przepisami regulującymi działalność struktur turystycznych.

ROZDZIAŁ II Procedury

PUNKT 1 – Świadczenie usługi
PARAGRAF 1 – Podmioty na rzecz których można świadczyć usługi
2. Dopuszczenia – Usługa kempingowa świadczona jest wyłącznie na rzecz grup składających się z minimum 2 i maksymalnie 6 osób. Zezwala się na świadczenie usług grupom, pod warunkiem że ich członkowie będą stosowali się do postanowień niniejszego regulaminu. Dla osób poniżej 25 roku życia, nie stanowiących jednej rodziny lub nie będących gośćmi klientów, przeznaczono specjalną strefę wewnątrz struktury turystycznej.
3. Goście – Klienci mogą przyjmować gości wewnątrz struktury turystycznej. Goście mogą być przyjmowani wyłącznie w godzinach otwarcia Recepcji i po uprzednim wniesieniu stosownej opłaty. Nie zezwala się na przyjmowanie gości nieletnich, za wyjątkiem sytuacji, w których towarzyszą im osoby pełnoletnie, zobowiązane do ich nadzorowania w trakcie całego pobytu wewnątrz struktury turystycznej, tym samym ponosząc za nie odpowiedzialność w stosunku do BCV i podmiotów trzecich.

PARAGRAF II – Rezerwacje i ograniczenia
4. Ograniczenia rezerwacji – Rezerwacje pobytu, za wykluczeniem kilku ofert specjalnych realizowanych przez BVC, mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem tour operatora CVMI srl – Baia Holiday. W celu uzyskania informacji na temat warunków rezerwacji, należy zapoznać się z treścią katalogu i/lub odwiedzić stronę Internetową Baia Holiday.
5. Wykluczenia – BCV zastrzega sobie prawo odmówić pobytu gościom, którzy nie spełnili lub nie spełniają wymogów wskazanych w kolejnych punktach.

PUNKT II – Check-in
6. Przyjazd i rejestracja – Przyjęcie klienta i dopełnienie wszystkich formalności rejestracyjnych w Recepcji możliwe jest wyłącznie w godzinach wskazanych przed wejściem do struktury. W chwili rejestracji, klient i jego goście zobowiązani są do przekazania BCV swoich danych osobowych. W przypadku zmian dotyczących osób, usług i gości klient zobowiązany jest do poinformowania Recepcji. W przypadku braku rejestracji któregokolwiek z członków grupy, kosztami zostanie obciążona grupa odniesienia (od pierwszego dnia pobytu).
7. Przydział mobile home – miejsca kempingowego (klienci „Wioski wakacyjnej” i „Kempingu” – Klient zobowiązany jest udać się do mobile home lub miejsca kempingowego wskazanego mu w Recepcji lub też poczekać na pracownika struktury, który wskaże mu przydzielone zakwaterowanie. Zajęcie miejsca kempingowego innego niż to, które zostało przydzielone, możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Recepcji oraz po zakończeniu nowej procedury rejestracji.

PUNKT III – Check-out

8. Wyjazd – Klient zobowiązany jest do opuszczenia struktury turystycznej w ostatnim dniu pobytu, w następujących godzinach:
– do godziny 10.00, jeśli posiada samochód kempingowy, caravan lub namiot;
– do godziny 9.00, jeśli był zakwaterowany w mobile home lub w bungalowie.
9. Płatność – Płatności za pobyt lub inne usługi dodatkowe, nie objęte obowiązkiem płatności natychmiastowej, można dokonywać wyłącznie w godzinach pracy Kasy. Płatności należy uregulować do dnia poprzedzającego datę wyjazdu, za wyłączeniem przedpłat, o których decyduje dyrekcja. Klient zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie płatności personelowi upoważnionemu do tego typu kontroli, przy wyjściu ze struktury.

10. Kaucja – W chwili rejestracji, klient zakwaterowany w mobile home lub bungalowie może zostać poproszony o wpłatę nieoprocentowanej kwoty tytułem kaucji ze ewentualne spowodowanie szkód w rzeczach, wyposażeniu, opaskach identyfikacyjnych. Kaucja zostanie mu zwrócona w chwili wyjazdu. BCV ma prawo dochodzić ewentualnego odszkodowania za poniesione szkody.

ROZDZIAŁ III – Zachowanie się klientów i ich gości

PUNKT I – Zakazy
11. Szanowanie zieleni – Zabrania się naruszania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakichkolwiek narzędzi zieleni wewnątrz struktury.

12. Wzniecanie ognia – Zabrania się wzniecania otwartego ognia na terenie całej struktury turystycznej i w najbliższym otoczeniu. Obowiązują wszystkie surowe normy instytucji odpowiedzialnych za ochronę i konserwację dziedzictwa. Korzystanie ze specjalnych grilli usytuowanych wewnątrz struktury turystycznej jest dozwolone wyłącznie w dniach, w których nie wieje wiatr „umiarkowany” o sile powyżej 3 stopni w skali Beauforta (prędkość wiatru od 5,5 do 8 m/sek.), zawsze w poszanowaniu zasad użytkowania wywieszonych obok grilla. Korzystanie z kuchenek gazowych na miejscach kempingowych jest dozwolone pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 1 metra od pobliskiej zieleni.

13. Usuwanie odpadów – Zabrania się usuwania odpadów w sposób inny nich ich wrzucanie do przeznaczonych do tego celu pojemników, zgodnie z zasadami segregacji. Zabrania się usuwania ścieków (bez względu na ich rodzaj i pochodzenie) w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu, wewnątrz struktury turystycznej (procedura obowiązkowa w przypadku spuszczania ścieków z samochodów kempingowych) i/lub poza toaletami.

14. Używanie kabli i urządzeń elektrycznych – Zabrania się tarasować ścieżki wewnątrz struktury turystycznej kablami i/lub innymi urządzeniami doprowadzającymi energię elektryczną. Ponadto, zabrania się ich opierania o okoliczną zieleń. Personel struktury jest upoważniony do natychmiastowego usuwania (bez uprzedzenia) wszelkich kabli i/lub urządzeń naruszających postanowienia poprzedniego punktu. Upoważnienie to dotyczy również wszelkich połączeń elektrycznych niezgodnych z obowiązującymi rzepisami.

15. Używanie urządzeń nagłaśniających – Zabrania się zakłócania porządku publicznego wewnątrz struktury turystycznej, w jej okolicy oraz przy pobliskiej ławicy piaskowej. W godzinach, o których zostali poinformowani klienci po przybyciu do struktury turystycznej (wskazanych również w regulaminie pobytu) zabrania się instalowania lub składania wyposażenia kempingowego, prowadzenia rozmów tonem zakłócającym ciszę. Ponadto, zabrania się stosowania urządzeń/środków mechanicznych. Dyrekcja może samodzielnie postanowić o odwołaniu programu animacyjnego. Surowo zabrania się opalania się nago lub topless wewnątrz struktury. Zakaz przebywania nago obowiązuje również dzieci, wewnątrz struktur handlowych, restauracji i barów.

16. Zwierzęta domowe – Zezwala się na pobyt zwierząt domowych wewnątrz struktury. W celu uzyskania informacji na temat pobytu zwierząt domowych należy zapoznać się z zasadami wyszczególnionymi w odnośnym regulaminie.

17. Modyfikowanie miejsca kempingowego – Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania przydzielonego miejsca kempingowego, za wyjątkiem sytuacji których wyjątkowo niesprzyjające warunki meteorologiczne narażają na niebezpieczeństwo osoby i/lub rzeczy. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest przywrócić miejsce kempingowe do stanu początkowego tuż po ustaniu zagrożenia, ponosząc wszelkie odnośne koszty i odpowiedzialność.

18. Plac zabaw – Zabrania się korzystania z placu zabaw dzieciom poniżej 3 i powyżej 12 roku życia. Wstęp na plac zabaw dozwolony jest wyłącznie w godzinach ustalonych przez dyrekcję. Dzieci powinny być w towarzystwie osoby pełnoletniej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność wobec BCV i podmiotów trzecich.

19. Korzystanie z sieci elektrycznej znajdującej się na stanowiskach kempingowych jest przeznaczone do wyłącznego użytku przyczep kempingowych, kamperów i sprzętu AGD.
Wyraźnie zabrania się używania tych systemów do ładowania samochodów elektrycznych, ponieważ mogą one powodować awarie w sieci elektrycznej oraz w Twoim samochodzie.
W przypadku złamania tego zakazu kierownictwo camping village zastrzega sobie prawo do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 300,00 euro za nie przestrzeganie przepisów

PUNKT II – Wjazd i używanie środków transportu wewnątrz struktury
20. Samochody – Wjazd samochodem jest dozwolony wyłącznie w celu rozładowania (przy przyjeździe) i załadowania (w trakcie wyjazdu) wyposażenia kempingowego i bagażu. Żadna z tych czynności nie może zająć powyżej 2 godzin, za wyjątkiem sytuacji w których dyrekcja udziela pisemnej zgody. Na kempingu nie można myć własnego samochodu, przyczepy kempingowej i/lub łodzi.
21. Samochód kempingowy ( camper) – Na kemping mogą wjechać wyłącznie samochody kempingowe homologowane (również w celach noclegowych) przez właściwe organy. Personel recepcji może prosić o przedstawienie stosownej dokumentacji.
22. Ograniczenia – Na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie dzieci w towarzystwie rodziców. Z miejsc do ćwiczeń gimnastycznych mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia Na plac zabaw nie można wjeżdżać rowerem.
23. Poruszanie się w obrębie zakwaterowania jest dozwolone zgodnie z przepisami ruchu drogowego włoskiego kodeksu drogowego, zgodnie z względnymi ograniczeniami, obowiązkami, charakterystyką pojazdów itp. .. Ograniczenie prędkości do 10 km / h dla ruchu w obrębie obiektu noclegowego. Personel obiektu noclegowego jest upoważniony do odebrania roweru osobie małoletniej, która prowadzi go z prędkością wyższą niż dopuszczalna lub w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób; pojazd zostanie udostępniony osobie pełnoletniej odpowiedzialnej za małoletniego.

24. Parkingi – Struktura turystyczna wyposażona jest w parkingi znajdujące się w jej pobliżu. Surowo zabrania się tarasowania dróg awaryjnych jakimkolwiek środkiem transportu (pod karą przymusowego usunięcia). W przypadku trzykrotnego zatarasowania drogi tym samym środkiem transportu, środek ten zostanie zatrzymany i oddany właścicielowi po zakończeniu pobytu.

PUNKT III- Zarządzanie sytuacjami zagrożenia
25. Pożar – Wewnątrz struktury turystycznej zainstalowano głośniki (syreny dźwiękowe), które w przypadku groźnego pożaru wydadzą alarm. W takiej sytuacji klienci zobowiązani są zachować porządek i udać się do punktów „czasowej zbiórki”, wskazanych przez specjalne oznakowanie. W punktach tych powinni zaczekać na ekipę ratunkową, która zaprowadzi ich do głównego punktu zbiórki, usytuowanego przy wejściu do struktury turystycznej.
26. Inne sytuacje zagrożenia – Zagrożenie zdrowotne, poważne katastrofy naturalne, sytuacje stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zagrożenie morskie: skontaktować się z personelem kempingu (jeśli to możliwe) lub zapoznać się z informacjami na tablicy ogłoszeń (przy wejściu do struktury), na której wskazano wszystkie awaryjne numery telefonów.

ROZDZIAŁ IV – Odpowiedzialność

27. Odpowiedzialność klienta i/lub gości – Klienci i/lub ich goście ponoszą odpowiedzialność osobistą wobec BCV i/lub podmiotów trzecich za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe, pośrednie i/lub bezpośrednie, spowodowane na skutek zachowania niezgodnego z zasadami wskazanymi w niniejszej umowie i/lub innymi, znajdującymi zastosowanie. BCV ma prawo dochodzić odszkodowania. Wszyscy turyści zobowiązani są pilnować przedmiotów będących ich własnością. Dyrekcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub skradzione, pozostawione bez nadzoru. Dyrekcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów, przyczep kempingowych i innego mienia, spowodowanych złamanymi gałęziami i/lub spadającą szyszką. Odpowiedzialność camping village – Camping village nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub skradzione, za rzeczy niepodlegające bezpośredniemu nadzorowi personelu camping village, za szkody, przerwy w działaniu i awarie spowodowane brzydką pogodą lub siłą wyższą.

28. Rozwiązanie umowy – Naruszenie postanowień art. 11 i 12 niniejszej umowy skutkuje jej natychmiastowym rozwiązaniem i obowiązkiem klienta i jego gości opuszczenia struktury turystycznej w ciągu 6 godzin od momentu otrzymania informacji o rozwiązaniu. Ponadto, w takiej sytuacji – tytułem klauzuli kary – klient zobowiązany będzie pokryć koszt całego pobytu (również niewykorzystanego), a BCV będzie miała prawo zatrzymać kaucję, w celu pokrycia wierzytelności oraz prawo do dochodzenia odszkodowania. Ewentualny przyjazd po godzinie 10.00 w dniu następującym po ustalonej dacie przyjazdu lub niepoinformowanie struktury o tego typu sytuacji, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy i prawem BCV do dochodzenia odszkodowania.

ROZDZIAŁ V – Postanowienia końcowe

29. Zmiany – Wszelkie zmiany dotyczące sposobów świadczenia usługi kempingowej nie będące w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń usytuowanej przy wejściu do struktury turystycznej. Ewentualne zmiany wprowadzone na rzecz jednego z klientów, zostaną mu zakomunikowane na piśmie, które to klient ten zobowiązany jest przedstawić na żądanie personelu struktury. Tego typu derogacja nie stanowi równoważnego prawa dla osób trzecich.
30. Spory – Niniejsza umowa podlega prawu włoskiemu. Jej interpretacja i wszystkie nieporuszone w niej kwestie będą regulowane zgodnie z obowiązującymi normami, a w przypadku ich braku zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami i zwyczajami
31. Przeniesienie umowy – Niniejsza umowa oraz wynikające z niej prawa i obowiązki będą automatycznie przeniesione (bez konieczności uzyskania zgody klienta) w przypadku fuzji, wcielenia, przejęcia przedsiębiorstwa lub jego części, wyłącznie w odniesieniu do BCV. BCV nie wyraża zgody na przeniesienie niniejszej umowy przez klienta na osoby trzecie.
32. Klauzula końcowa – Ewentualne tolerowanie przez BCV zachowania klientów i/lub ich gości, naruszającego postanowienia niniejszej umowy, nie są równoznaczne z rezygnacją z własnych praw wskazanych w odnośnych klauzulach. Jeśli którakolwiek z klauzul umowy okaże się (z jakiegokolwiek powodu) niezgodna z obowiązującymi przepisami, zostanie ona uznana za nieskuteczną, bez wpływu na pozostałe klauzule. Niniejsza umowa stanowi całościowe wyrażenie wszystkich porozumień zawartych pomiędzy stronami i wyczerpująco opisuje ich prawa i obowiązki dotyczące przedmiotu porozumienia. W odniesieniu do niniejszej umowy, wszelkie uprzednie uzgodnienia pisemne i ustne pomiędzy stronami oraz wobec podmiotów trzecich uznaje się za nieważne i nieskuteczne. Wszelkie zmiany warunków i postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Regulamin przebywania zwierżat domowych

Zwierzęta domowe są mile widziane w naszym Camping Village, ale aby nie powodować niedogodności dla innych gości, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
Zwierzęta są akceptowane tylko na parcelach oraz w niektórych typach mobile home i w ograniczonej liczbie, tj. Maksymalnie 2 zwierzęta na jednostkę. W sprawie wyjątków od numeru skontaktuj się z Dyrekcją. Zwierzęta nie są akceptowane w sektorach Resort, SunLodge i Clever
1. Obecność zwierząt należy zgłosić w momencie rezerwacji i przyjazdu.
2. Podczas meldunku zwierzęta muszą posiadać specjalną książeczkę zdrowia/paszport ze szczepieniami.
3. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwierzęcia według własnego uznania, jeżeli podane wcześniej dane na miejscu nie będą zgadzać się z nie zastosuje się z tymi zadeklarowanymi w rezerwacji
4. Wewnątrz Camping Village znajdują się dystrybutorzy biodegradowalnych worków do nieczystości po zwierzętach.
5. Zwierzęta musza być wyprowadzane na zewnątrz w celu załatwienia ich potrzeby, które należy natychmiast usunąć w specjalną torbę.
6. Zwierząt nie można pozostawiać bez opieki na parcelach.
7. Poza miejscem zakwaterowania zwierzęta muszą być zawsze trzymane na smyczy, a w przypadku zwierząt agresywnych muszą mieć kaganiec.
8. Zwierzęta mogą wejść do wody tylko w wyznaczonym obszarze, na innych obszarach morskich wejście jest zabronione ze względu na obowiązujące przepisy morskie kapitanatu portu.
9. Możliwe jest zabranie zwierząt na plażę określoną ścieżką na mapie i zatrzymanie się w ograniczonym obszarze wydzielonym.
10. Psy nie będą mogły przebywać w niektórych miejscach w obiekcie . W szczególności zwierząt nie wolno wchodzić do recepcji, do supermarketu, placu zabaw, basenu itp. Zwierzęta są akceptowane w restauracji tylko w miejscach wskazanych przez personel restauracji.
11. Nie wolno wchodzić zwierzętom do toalet. Absolutnie zabrania się mycia zwierząt w toaletach lub prysznicach. Zwierzęta można myć tylko w specjalnych obszarach wskazanych przez personel Camping Village.
12. Właściciele zwierząt muszą dopilnować, aby ich zwierzę nie chodziły po parceli lub zakwaterowaniu innych ani nie przeszkadzały innym gościom
13. Obowiązkiem właścicieli jest zapewnienie maksymalnej zgodności z normami higieny i zdrowia podczas pobytu zwierzęcia wewnątrz zakwaterowania, zabronione jest korzystanie z bielizny kąpielowej lub pościeli dla zwierząt i absolutnie zabronione jest spanie zwierząt na łóżkach, fotelach, krzesłach, stołach itp.
14. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta osobom trzecim i lub w zakwaterowaniu są w gestii właściciela.
15. Zwierzęta należące do ras niebezpiecznych (odniesienie do zarządzenia Ministerstwa Zdrowia nr 213 z 10-09-2004) oraz zwierzęta duże (maks. 30 kg) nie mogą przebywać w Camping Village.
16. Wszyscy, którzy mają dostęp do Camping Village, oświadczają, że otrzymali kopię niniejszego regulaminu w momencie rezerwacji i / lub wjazdu, i akceptują go bez wyjątku.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia gości z camping village, którzy nie stosują się do zasad określonych w punktach wskazanych powyżej, w szczególności Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zgłaszania przypadków naruszenia punktów 5 i 6 rozporządzenia właściwym organom. Dyrekcja nie akceptuje również znęcania się nad zwierzętami, nawet jeśli są one prowadzone przez ich prawowitych właścicieli. Wszelkie zachowania związane z maltretowaniem psów będą zgłaszane właściwym organom.

Reulamin na plaży

Poniższe rozporządzenie ma na celu ochronę bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia klientów, a także porządku i czystości w obiektach zarządzanych przez Baia Holiday.
Każdy klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych, które ogólnie regulują działalność na plażach i użytkowanie sprzętu.
W szczególności zwrócono uwagę na następujące punkty poniżej. .
1. Wszyscy, którzy mają dostęp do Camping Village, oświadczają, że otrzymali kopię niniejszego regulaminu w momencie rezerwacji i / lub na miejscu, i akceptują go bez wyjątku.
2. Usługa plażowa jest aktywna tylko dla klientów Camping Village, w obszarach wyznaczonych odpowiednimi znakami.
3. Usługę plażową można kupić przy rezerwacji lub bezpośrednio w Camping Village.
4. Aby skorzystać z usługi, należy skontaktować się z recepcją kempingu w celu wydania odpowiedniego VOUCHERA, który należy okazać na każde żądanie odpowiedzialnego personelu. Wydany voucher nie podlega zwrotowi i nie można go przekazywać osobom trzecim.
5. Usługa przewiduje minimalny wynajem parasola i dwóch łóżek plażowych. Każdy parasol może pomieścić maksymalnie cztery osoby; dlatego zaleca się, aby nie przekraczać tej ilości, aby uniknąć nieprzyjemnych tłumów.
6. Przypisanie parasola odbywa się według uznania kierownictwa kempingu.
7. Klient musi posiadać voucher potwierdzający jego prawo do korzystania z usług plażowych, aby móc go okazać na każde żądanie pracowników firmy odpowiedzialnych za kontrole. Osoby nieposiadające biletu i korzystające ze sprzętu będą musiały zapłacić całą cenę miejsca na plaży za cały dzień.
8. Nie ma refundacji za bieżące subskrypcje z jakiegokolwiek powodu (przemyślenia, zła pogoda, przypływy sztormowe, klęski żywiołowe itp.).
9. Do każdego miejsca na plaży można, za dopłatą, przypisać dodatkowe leżaki, z zastrzeżeniem wyczerpania wyposażenia.
10. Krzesła lub leżaki nie mogą być zabrane z innych miejsc na plaży.
11. Krzesła i leżaki nie mogą być przeniesione z miejsca na plaży, aby nie ingerować w przestrzeń sąsiedniego miejsca.
12. Niedozwolone jest zachowanie się w sposób nieprawidłowy, niewygodny lub w żadnym wypadku zakłócający spokój innych klientów. W razie potrzeby nastąpi natychmiastowe usunięcie.
13. Klient musi korzystać ze sprzętu, uważając, aby go nie uszkodzić i niezwłocznie informować kierownictwo o wszelkich jego wadliwych działaniach. Użytkownicy są zobowiązani do zrekompensowania wszelkich szkód spowodowanych (z własnej woli lub winy) na sprzęcie będącym własnością Camping Village.
14. Camping Village nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu za przedmioty i / lub materiały będące własnością klienta uszkodzone lub skradzione wewnątrz i na zewnątrz koncesji; dlatego zalecamy, aby nigdy nie zostawiać pieniędzy, kosztowności ogólnie, odzieży, zabawek, materacy i innych przedmiotów osobistych bez opieki; zarówno w dzień, jak iw nocy.
15. Zabrania się umieszczania własnych leżaków, leżaków, krzeseł, parasoli oraz wszelkich innych instalacji i urządzeń w sektorach i obszarach licencjonowanych przez Camping Village.

16. Zajęcia sportowe i gry (siatkówka, piłka nożna, kręgle itp.) Są dozwolone tylko na obszarach za parasolami. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe spowodowane działaniami sportowymi.
17. Ze względów bezpieczeństwa turystów dziury wykopane na plaży dla zabawy, które muszą być małe, muszą być zawsze zakopane.
18. Zabrania się wyrzucania niedopałków papierosów lub innych odpadów na plażę.
19. Zabrania się stawiania parasoli, leżaków, łodzi rekreacyjnych lub innych przeszkód na brzegu kąpieliska w odległości 5 metrów od linii brzegowej. Zakaz obejmuje również ponad pięć metrów od linii brzegowej do pierwszego rzędu parasoli w strefie z wypożyczalnią sprzętu plażowego.
20. Zabronione jest rozpalanie ognia na plaży; osoby naruszające ten przepis zostaną zgłoszone właściwym organom bezpieczeństwa publicznego.
21. Korzystanie z gier przez dzieci musi odbywać się w obecności rodziców lub dorosłych sprawujących nad nimi opiekę. Kierownictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie sprzętu.
22. Camping Village prowadzi również, zgodnie z prawem, działania ratownicze i pierwszej pomocy zgodnie z postanowieniami Regulaminu Komunalnego dotyczącego korzystania z Mienia Państwowego i Rozporządzenia Gminy – Kąpieliska.
23. Znaczenie wyświetlanej flagi: NIEBIESKI: aktywna służba ratownicza oraz idealne i bezpieczne warunki pogodowe ŻÓŁTY: uwaga! Zredukowana służba ratunkowa. – Kąpiel dozwolona; CZERWONY: niebezpieczeństwo lub brak ratownictwa! – Nie zaleca się kąpieli.
24. W przypadku, gdy stan morza zostanie uznany za niebezpieczny lub zaistnieją sytuacje zagrożenia, zostanie podniesiona czerwona flaga. Za pomocą tego sygnału nie zaleca się pływania, a Camping Village zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec osób, które nie przestrzegają tego ostrzeżenia.

25. W trosce o bezpieczeństwo klientów Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi w przypadku złej pogody.

26. W dni silnego wiatru parasole muszą być ściśle zamknięte. Każdy klient w tych okolicznościach jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obsługi plaży.

27. Zabrania się przebywania na łodzi ratowniczej, dotykania sprzętu przeznaczonego do tego celu oraz zatrzymywania się w rejonie wieży ratowniczej.

28. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, w Rozporządzeniu Gminy i Zarządu Portu oraz w Miejskim Regulaminie korzystania z Nieruchomości Morskiej. Dokumenty wywieszone są przy wejściu. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje usunięcie z terenu.